Digital Signage Network, report for Digital Signage Network

สร้าง Report อย่างเหนือชั้นเพื่อการวิเคราะห์และการขายสื่อในระบบจอดิจิตอล

Digital Signage Network, Report for Digital Signage Network
Download
Contact Us
Send An Inquiry

SuperReporter 2 เป็นระบบซอฟแวร์สำหรับการรายงานและเก็บสถิติการเล่นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ Digital Signage ของ CAYIN โดยทำงานร่วมกับเครื่องเล่น SMP ทุกรุ่นของ CAYIN เพื่อให้สร้างระบบการรายงานผลการเล่น ของระบบจอทั้งโครงการที่ใช้อยู่


SuperReporter 2 เหมาะสมที่สุดสำหรับ


ผู้ที่บริหารจัดการสื่อในระบบ Digital Signage: ซอฟแวร์นี้สามารถสร้างการรายงานผลเพื่อใช้ในการทำบัญชีและการเงิน สำหรับการขายสื่อบนระบบ digital signage ได้
ผู้ควบคุมเครือข่ายในระบบ Digital Signage: ผู้ควบคุมระบบสามารถใช้ซอฟแวร์นี้เพื่อดูรายงานการเล่นบนจอต่างๆ สำหรับการวิเคราะห์และเฝ้าระวังการทำงานของการเล่นไฟล์บนจอได้

Digital Signage Network, Report for Digital Signage Network

การบริหารจัดการโครงการ

สร้างการรายงานผลได้ทุกเมื่อ

ผู้ควบคุมระบบสามารเลือกช่วงเวลาในการวิเคราะห์และ รายงานผลของเครื่องเล่นทั้งระบบ ตามเวลาที่ต้องการได้

บริหารจัดการหลายโครงการพร้อมกันได้

ผู้ควบคุมระบบสามารถบริหารจัดการ Digital Signage ในระบบพร้อมกันได้หลายโครงการและสร้างรายงานแยกเป็นแต่ละโครงการ รวมทั้งสามารถแยกเป็นรายกลุ่ม รายลูกค้า รายเนื้อหาแยกกันได้

รูปแบบการแสดงการรายงานผล

3 รูปแบบหลักๆที่สามารถแสดงการรายงาน

Digital Signage Network, Report for Digital Signage Network

การวิเคราะห์การรายงานผลในมุมมองหลากหลายแบบ

ผู้ควบคุมระบบสามารถเรียกดูรายงานในช่วงเวลาที่ต้องการใน 2 มุมมองดังนี้:

Digital Signage Network, Report for Digital Signage Network

เปรียบเทียบจำนวนครั้งและเวลารวมของการเล่น :
ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบจำนวนครั้งของการเล่น และเวลาโดยรวมของการเล่นไฟล์มัลติมีเดียในระบบได้ ทั้งแบบเป็นรายชั่วโมงและรายวัน

Digital Signage Network, Report for Digital Signage Network

เปรียบเทียบระหว่างไฟล์ต่อไฟล์:
ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปรียบเทียบจำนวนครั้งของการเล่น และเวลารวมในการเล่นไฟล์มัลติมีเดียแต่ละไฟล์ที่ แตกต่างกันได้

สร้างรายงานแยกตาม Agent

ผู้ควบคุมระบบสามารถกลั่นกรองเนื้อหาแต่ละชิ้นและสร้างรายงานแยกกัน เพื่อส่งไปยังลูกค้าหรือเอเยนซี่ต่างๆได้โดยไม่ปะปนกัน


ส่งรายงานออกได้เป็น 2 รุปแบบ

Digital Signage Network, Report for Digital Signage Network

HTML: แผนภูมิ ชาร์ต และสถิติต่างๆจะถูกส่งออกมาในรูปแบบ HTML files โดยผู้ควบคุมระบบสามารถ แชร์รายงานเหล่านี้ให้กับเอเยนซี่โฆษณา และลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต

Excel: SuperReporter 2 สามารถส่งออกเป็นไฟล์ Excel โดยมีรายละเอียดการเล่นไฟล์แต่ละไฟล์มัลติมีเดีย ซึ่งผู้ควบคุมระบบสามารถนำเอาข้อมูลดิบเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้งานเพิ่มเติม เช่นการสร้างรีพอร์ตในรูปแบบของตัวเอง หรือการวิเคราะห์ต่างๆอย่างหลากหลาย


สร้างรายงานขึ้นโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนด

SuperReporter 2, ด้วยการใช้งานร่วมกับ batch files หรือ Windows® Scheduled Tasks, สามารถสร้างรายงานและส่งไปยังผู้รับโดยอัตโนมัติเป็นรายวัน หรือรายสัปดาหได้ ตัวอย่างเช่น สามารถส่งรายงานนี้ไปยังฝ่ายการตลาดทางอีเมล์ โดยอัตโนมัติทุกๆวันแรกของเดือน ฯลฯ

รายงานสถานะของเครื่องเล่น

ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานะปัจจุบันของเครื่องเล่นปลายทาง

Digital Signage Network, Report for Digital Signage Network

SuperReporter 2 สามารถช่วยผู้ควบคุมระบบ ในการตรวจสอบสถานะของเครื่องเล่นปลายทางได้ โดยเมื่อซอฟแวร์ไม่สามารถรับ log record มาจากเครื่องปลายทางได้ ระบบจะแจ้งเตือนขึ้นมา เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบว่าการเชื่อมต่อมีปัญหา และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

การใช้งานร่วมกับ SuperMonitor5

Digital Signage Network, Report for Digital Signage Network

สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมตัวเครื่องเล่น เมื่อใช้งานร่วมกับ SuperMonitor5 โดยการการดึงข้อมูล ของไฟล์ในเครื่องเล่นมาไว้ในระบบได้ทันที ผ่านระบบของ CAYIN’s SuperMonitor5

SuperMonitor5, Windows®-based package software ที่ช่วยให้ผู้ควบคุมระบบสามารถตรวจสอบ เฝ้าระวังสถานะและการทำงานของเครื่องเล่นปลายทาง ในระบบ รวมทั้งบริหารจัดการ CMS Server และเครื่องเล่นปลายทางได้หลายตัวบนหน้าจอเดียว