meetingPost
ระบบการจองห้องประชุมและแสดงผลหน้าห้องประชุมอย่างสวยงาม

CAYIN meetingPost: Digital Signage System for Meeting Rooms
Download
Contact Us
Send An Inquiry

FEATURES

ระบบป้ายดิจิตอลที่พัฒนาขึ้นสำหรับการจองห้องประชุมโดยเฉพาะ

CAYIN’s meetingPost คือระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับห้องประชุมและห้องสัมมนาต่างๆ ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาซึ่งสามารถเปลี่ยนได้บ่อย เท่าที่ต้องการ

meetingPost ถูกออกแบบให้ใช้งานร่วมกับเครื่องเล่นตระกูล SMP-WEB series. ด้วยการผสมผสานการใช้งานของระบบจองห้องประชุมและการนำเสนอป้ายหน้าห้อง meetingPost สามารถใช้แทนการแจ้งหน้าห้องประชุมแบบเดิมๆที่ใช้กระดาษ หรือป้ายแบบเก่าที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่คอยเปลี่ยนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนการประชุมใหม่ โดยสามารถเปลี่ยนได้แบบ real time ผ่านระบบเน็ตเวิร์คได้ทันที หรือตามเวลาที่ตั้งไว้ในปฏิทิน


ควบคุมการใช้งานระยะไกลผ่านระบบเน็ตเวิร์ค

meetingPost เป็นโปรแกรมที่ทำงานอยู่บน web-based user interface และไม่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์มากมาย ผู้ใช้งานสามารถนั่งป้อนข้อมูลอยู่ในออฟฟิศ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆไปยังจอบริเวณหน้าห้องประชุมที่ต้องการได้่ทันที


การแสดงผลหน้าห้องประชุมได้หลายรูปแบบ

meetingPost สามารถเลือกโหมดการแสดงผลหน้าห้องประชุมได้ 3 แบบ

meetingPost-Single meeting

Single Meeting
แสดงรายละเอียดของการประชุมในขณะนั้น

meetingPost-Meeting list

Meeting List
ตารางการประชุมทั้งหมดของห้องนั้นๆ ในวันนั้น

meetingPost-Integrated display

Integrated Display
ผสมผสานแบบที่หนึ่งและแบบที่สองไว้ด้วยกัน


สามารถทำงานร่วมกับ wayfinderPost

meetingPost สามารถแชร์ข้อมูลการประชุมของห้องต่างๆกับ wayfinderPostได้, ด้วยการบอกกิจกรรมของห้องประชุมต่างๆโดยรวม ตามปฏิทินจองห้องทั้งหมดในระบบ เพื่อให้ผู้มาเยือนเห็นภาพรวมและทราบว่าการประชุมใดเกิดขึ้นที่ห้องใด โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนกับ meetingPost อีกครั้ง


Template สำเร็จรูปหลากหลายที่สามารถปรับแต่งได้ง่ายและรวดเร็ว

meetingPost-Pre-designed templates for fast adoption

meetingPost มาพร้อมกับ template สำเร็จรูป ที่สามารถให้ผู้ใช้งานได้ทำการปรับแต่ง ตั้งค่าต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโลโก้หน้าห้อง การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง จัดขนาดตัวอักษร สี และรายละเอียดต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ template ร่วมกันหลายๆห้องได้เพื่อความกลมกลืนของสถานที่ นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับจอแนวตั้งและแนวนอนได้ด้วย

 

การแสดงผลข้อมูลที่ละเอียดครอบคลุม

meetingPost-Showing rich meeting information

ด้วยการทำงานบนพื้นฐานของ web-based user interface ผู้ควบคุมการใช้งานสามารถป้อนข้อมูลเช่น รายละเอียดการประชุม, หัวข้อการประชุม, วันเวลา, โลโก้บริษัท, ฯลฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่ห้องนั้นๆไม่มีการใช้งาน ระบบก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นการนำเสนอ วีดีโอหรือภาพสไลด์ เพื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ หรือสร้างความสวยงาม และบรรยากาศให้กับสถานที่อีกด้วย


ตั้งปฏิทินการประชุมล่วงหน้า หรือเปลี่ยนแปลงทันทีก็ได้

ผู้ใช้่งานสามารถตั้งตารางเวลาและรูปแบบล่วงหน้าของการประชุมแต่ละห้องได้ และในบางโอกาสสำหรับการประชุมด่วน หรือกิจกรรมด่วน ผู้ใช้งานสามารถป้อนข้อมูล เพื่อแสดงขึ้นบนหน้าจอได้ทันที.


ระบบการจองห้องประชุม

meetingPost-Easy remote management and control

ผู้ใช้งานสามารถที่จะดำเนินการจองห้องประชุม ทุกห้องในระบบได้ผ่านทางออนไลน์ โดยมีระบบปฏิทินที่สามารถเข้าไปเลือกห้อง และจับจองช่วงเวลาการใช้ห้อง รวมทั้งใส่รายละเอียดไว้ล่วงหน้า ทั้งแบบรายสัปดาห์ รายเดือน ตลอดทั้งปี

meetingPost ยังมีฟังก์ชั่นการค้นหา ที่ช่วงให้สามารถค้นหาห้องประชุมที่ยังว่างอยู่ ตามวันเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการได้


มีข้อมูลของระบบเพื่อควบคุมผู้ใช้งานได้

ระบบนี้มีข้อมูลของระบบสำหรับควบคุมผู้ใช้งาน เช่นการสร้าง account รวมทั้ง ตรวจสอบ software licence ด้วย


รุ่นของเครื่องเล่นที่ใช้งานร่วมกันได้


รูปแบบการนำไปใช้

  • ห้องประชุม ห้องบรรยายในสถาบันการศึกษา
  • ห้องประชุมในศูนย์การประชุม ศูนย์แสดงสินค้า
  • ห้องประชุมในอาคารสำนักงาน
  • ห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมในโรงแรม