WEB TECHNOLOGIES กับงาน DIGITAL SIGNAGE

การผสมผสานระหว่าง เว็บเซิร์ฟเวอร์ & ฐานข้อมูล

เพื่อเป็นการเพิ่มการใช้งานขั้นสูงและตอบสนองความต้องการของเนื้อหาที่หลากหลายที่สุด CAYIN digital signage solution ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานกับ web server และ database และพัฒนาเพิ่มเติมไปได้ในอนาคต เพื่อขยายขอบเขตการใช้งานให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น


ตัวอย่างเช่น ระบบป้ายดิจิตอลในบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง สามารถแสดงผลยอดขายและผลงานของพนักงานขาย แสดงขึ้นบนจอภาพได้โดยอัตโนมัติโดยเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของบริษัท หรือภายในโรงงานแห่งหนึ่ง สามารถแสดงจำนวนเป้าหมายการผลิต และประสิทธิผลจริงของการผลิต ณ เวลานั้นๆได้ หรือแม้แต่การเชื่อมต่อกับระบบการนับคะแนน แสดงคะแนนต่างๆในการแข่งขันกีฬา ก็สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์


ด้วย CAYIN digital signage solutions คุณสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ในทุกๆธุรกิจหรือกิจกรรมที่นำไปใช้ได้อย่างน่าสนใจเครื่องเล่นที่รองรับการใช้งานนี้: SMP-8100, SMP-2310, SMP-2300 , SMP-2200

CAYIN Web-based Digital Signage Players สามารถผสมผสานการใช้งานได้กับระบบต่อไปนี้เป็นต้น

  • ระบบบริหารจัดการโรงแรมและการจองห้อง
  • ระบบการขายและบัญชี
  • ระบบบริหารโรงงาน
  • ระบบป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
  • ระบบควบคุมการแข่งขันกีฬา
  • ระบบคิวสำหรับธนาคารและโรงพยาบาล
  • การบริหารอสังหาริมทรัพย์t
  • ระบบควบคุมสิ่งแวดล้อม
  • และอีกมากมาย...

CAYIN xPost คือโปรแกรมสำเร็จรูปในการใ้ช้งานระบบ web server และ database ที่ CAYIN พัฒนาขึ้นเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน โดย xPost จะประกอบไปด้วยรูปแบบการใช้งานถึง 3 รูปแบบที่ทำงานสอดคล้องกัน

meetingPost

เป็นรูปแบบการใช้งาน สำหรับห้องประชุม ศูนย์ประชุม, ห้องเรียน, บริษัทต่างๆ โดยผู้ควบคุมระบบ สามารถจองห้องประชุม และเลือกสร้าง template หรือ ภาพและแสดงข้อมูล ที่เกี่ยวข้องได้ โดยจอที่เชื่อมต่อไว้หน้าห้องแต่ละห้อง จะแสดงรายละเอียดของการประชุม ณ ห้องนั้นๆ ตามเวลาที่ตั้งไว้ในปฏิทินโดยอัตโนมัติ

lobbyPost

ถูกพัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับ จอที่ติดตั้งบริเวณล็อบบี้ ซึ่งสามารถนำเสนอทั้งข้อมูล โฆษณา อัตราค่าห้อง อัตราแลกเปลี่ยน พยากรณ์อากาศสดๆ โดยใช้ template สำเร็จรูปอันสวยงามที่มีอยู่ในระบบ

wayfinderPost

พัฒนาขึ้นสำหรับจอที่ติดตั้ง อยู่บริเวณทางเดิน หรือจุดต่างๆภายในอาคาร เพื่อใช้ในการบอกทาง โดยระบบจะมีสัญลักษณ์ ต่างๆ แบบสำเร็จรูปให้ใช้ พร้อมยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ meetingPost เพื่อบอกทางและกิจกรรมของห้องประชุมแต่ละห้องได้
Contact us to ดูเพิ่มเติม about CAYIN digital signage solutions หรือ contact@dmassthailand.com สำหรับลูกค้าในประเทศไทย